top of page

Publications

Publication Overview

We have published >120 articles, which have attracted >20,300 citations with an h-index of 70 (as of March, 2024, Web of Science). You can also find our full publication list in Google Scholar.

Selected Publications:

2024

33.

Ahiud Morag, Xingyuan Chu, Maciej Marczewski, Jonas Kunigkeit, Christof Neumann, Davood Sabaghi, Grażyna Zofia Żukowska, Jingwei Du, Xiaodong Li, Andrey Turchanin, Eike Brunner, Xinliang Feng,*and Minghao Yu*. Unlocking Four-electron Conversion in Tellurium Cathodes for Advanced Magnesium-based Dual-ion Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202401818.

32.

Jingwei Du, Yirong Zhao, Xingyuan Chu, Gang Wang, Christof Neumann, Hao Xu, Xiaodong Li, Markus Löffler, Qiongqiong Lu, Jiaxu Zhang, Dongqi Li, Jianxin Zou, Daria Mikhailova, Andrey Turchanin, Xinliang Feng,* and Minghao Yu*. A High-Energy Tellurium Redox-Amphoteric Conversion Cathode Chemistry for Aqueous Zinc Batteries. Adv. Mater. 2024, 2313621.

31.

Xingyuan Chu and Minghao Yu,* Reversible manganese plating/stripping. Joule 2024, 8, 563.

30.

Quanquan Guo, Wei Li, Xiaodong Li, Jiaxu Zhang, Davood Sabaghi, Jianjun Zhang, Bowen Zhang, Dongqi Li, Jingwei Du, Xingyuan Chu, Sein Chung, Kilwon Cho, Nguyen Ngan Nguyen, Zhongquan Liao, Zhen Zhang, Xinxing Zhang, Grégory F. Schneider, Thomas Heine, Minghao Yu,* and Xinliang Feng*. Proton-selective coating enables fast-kinetics high-mass-loading cathodes for sustainable zinc batteries. Nat. Commun. 2024, 15, 2139.

29.

Ye Yang,† Davood Sabaghi,† Chang Liu,† Arezoo Dianat, David Mücke, Haoyuan Qi, Yannan Liu, Mike Hambsch, Zhi-Kang Xu, Minghao Yu,* Gianaurelio Cuniberti, Stefan C. B. Mannsfeld, Ute Kaiser, Renhao Dong,* Zhiyong Wang,* and Xinliang Feng*. On-Water Surface Synthesis of Vinylene-Linked Cationic Two-Dimensional Polymer Films as the Anion-Selective Electrode Coating. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 10.1002/anie.202316299.

2023

28.

Davood Sabaghi, Josef Polcák, Hyejung Yang, Xiaodong Li, Ahiud Morag, Dongqi Li, Ali Shaygan Nia, Saman Khosravi H, Tomáš Šikola, Xinliang Feng,* and Minghao Yu*. Multifunctional Molecule-Grafted V2C MXene as High-Kinetics Potassium-Ion-Intercalation Anodes for Dual-Ion Energy Storage Devices. Adv. Energy Mater. 2023, 2302961.

27.

Davood Sabaghi,† Zhiyong Wang,† Preeti Bhauriyal,† Qiongqiong Lu, Ahiud Morag, Daria Mikhailovia, Payam Hashemi, Dongqi Li, Christof Neumann, Zhongquan Liao, Anna Maria Dominic, Ali Shaygan Nia, Renhao Dong,* Ehrenfried Zschech, Andrey Turchanin, Thomas Heine, Minghao Yu,* and Xinliang Feng*. Ultrathin positively charged electrode skin for durable anion-intercalation battery chemistries. Nat. Commun. 2023, 14, 760.

26.

Panpan Zhang, Mingchao Wang,* Yannan Liu, Yubin Fu, Mingming Gao, Gang Wang, Faxing Wang, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Sheng Yang, Youwen Liu, Renhao Dong, Minghao Yu,* Xing Lu, and Xinliang Feng*. Largely Pseudocapacitive Two-Dimensional Conjugated Metal–Organic Framework Anodes with Lowest Unoccupied Molecular Orbital Localized in Nickel-bis(dithiolene) Linkages. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 6247.

25.

Yannan Liu,† Yiyue Lu,† Arafat Hossain Khan,† Gang Wang, Yong Wang, Ahiud Morag, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Shengyun Huang, Naisa Chandrasekhar, Davood Sabaghi, Dongqi Li, Panpan Zhang, Dongling Ma, Eike Brunner, Minghao Yu*, and Xinliang Feng*. Redox-Bipolar Polyimide Two-Dimensional Covalent Organic Framework Cathodes for Durable Aluminium Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202306091.

24.

Yirong Zhao, Jingwei Du, Jiajun Du, Qiongqiong Lu, Daria Mikhailova, Minghao Yu*, and Xiaojun Pan*. Realizing Highly-Ordered Laser-Reduced Graphene for High-Performance Flexible Microsupercapacitor. Small 2023, e2301546.

23.

Xia Wang, Minghao Yu*, and Xinliang Feng*. Electronic structure regulation of noble metal-free materials toward alkaline oxygen electrocatalysis. eScience 2023, 100141.

22.

Sheng Zhu, Guobin Qin, Zhihao Huang, Huichao Liu, Liping Feng, Yanping Li, Minghao Yu*, Gaoyi Han*, and Jiangfeng Ni*. Electronic structure regulation of noble metal-free materials toward alkaline oxygen electrocatalysis. Next Materials 2023, 1, 100026.

21.

Zdenek Sofer,* Xuehang Wang,* and Minghao Yu*. MXene Chemistry and Applications. Small Methods 2023, 7, 2300778.

20.

Qiongqiong Lu*,† Congcong Liu,† Yirong Zhao,† Wengao Pan, Kun Xie, Pengfei Yue, Guoshang Zhang, Ahmad Omar, Lixiang Liu, Minghao Yu*, and Daria Mikhailova. Freestanding MXene-based macroforms for electrochemicalenergy storage applications. SusMat 2023, 3, 471-497.

2022

19.

Xia Wang,† Yun An,† Lifeng Liu, Lingzhe Fang, Yannan Liu, Jiaxu Zhang, Haoyuan Qi, Thomas Heine, Tao Li, Agnieszka Kuc*, Minghao Yu*, and Xinliang Feng*. Atomically Dispersed Pentacoordinated-Zirconium Catalyst with Axial Oxygen Ligand for Oxygen Reduction Reaction. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202209746.

18.

Boya Sun,† Qiongqiong Lu,† Kaixuan Chen,† Wenhao Zheng, Zhongquan Liao, Nikolaj Lopatik, Dongqi Li, Martin Hantusch, Shengqiang Zhou, Hai I. Wang, Zdeněk Sofer, Eike Brunner, Ehrenfried Zschech, Mischa Bonn, Richard Dronskowski, Daria Mikhailova, Qinglei Liu*, Di Zhang, Minghao Yu*, and Xinliang Feng*. Redox-Active Metaphosphate-like Terminals Enable High-Capacity MXene Anodes for Ultrafast Na-ion Storage. Adv. Mater. 2022, 34, e2108682.

17.

Ahiud Morag, Xingyuan Chu, Christof Neumann, Darius Pohl, Mino Borrelli, Davood Sabaghi, Markus Loffler, Zdenek Sofer, Andrey Turchanin, Minghao Yu*, and Xinliang Feng*. Ionic liquid electrolyte additive regulates the multi-species-insertion titanium sulfide cathode for magnesium batteries. Energy Stor. Mater. 2022, 53, 435-443.

16.

Jinshu Zhang, Yichun Wang, Minghao Yu*, Jiangfeng Ni,* and Liang Li*. Understanding the Role of Topotactic Anion Exchange in the Robust Cu Ion Storage of CuS1–xSex. ACS Energy Lett. 2022, 7, 1835-1841.

15.

Zengren Tao, Yuanfei Zhu, Zekun Zhou, Anding Wang, Yuanming Tan, Zhao Chen, Minghao Yu*, and Yangyi Yang*. Constructing Hydrophobic Interface with Close-Packed Coordination Supramolecular Network for Long-Cycling and Dendrite-Free Zn-Metal Batteries. Small 2022, 18, 2107971.

14.

Faxing Wang, Panpan Zhang, Gang Wang, Ali Shaygan Nia, Minghao Yu,* and Xinliang Feng*. Functional Electrolytes: Game Changers for Smart Electrochemical Energy Storage Devices. Small Science 2022, 2, 2100080.

2021

13.

Gang Wang, Minghao Yu,* and Xinliang Feng*. Carbon materials for ion-intercalation involved rechargeable battery technologies. Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 2388.

12.

Panpan Zhang, Mingchao Wang, Yannan Liu, Sheng Yang, Faxing Wang, Yang Li, Guangbo Chen, Zichao Li, Gang Wang, Minshen Zhu, Renhao Dong,* Minghao Yu,* Oliver G. Schmidt, and Xinliang Feng*. Dual-Redox-Sites Enable Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Frameworks with Large Pseudocapacitance and Wide Po-tential Window. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 10168.

11.

Haozhe Zhang, Weixing Wu, Qiyu Liu, Fan Yang, Xin Shi, Xiaoqing Liu, Minghao Yu,* and Xihong Lu*. Interlayer Engineering of α‐MoO3 Modulates Selective Hydronium Intercalation in Neutral Aqueous Electrolyte. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 896-903.

10.

Xia Wang, Ramya Kormath Madam Raghupathy, Christine Joy Querebillo, Zhongquan Liao, Dongqi Li, Kui Lin, Martin Hantusch, Zdeněk Sofer, Baohua Li, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Thomas D. Kühne, Hossein Mirhosseini, Minghao Yu,* and Xinliang Feng*. Interfacial Covalent Bonds Regulated Electron-Deficient 2D Black Phosphorus for Electrocatalytic Oxygen Reactions. Adv. Mater. 2021, 33, 2008752.

9.

Ahuid Morag, Minghao Yu*. Layered electrode materials for non-aqueous multivalent metal batteries. J. Mater. Chem. A 2021, 35, 19317.

8.

Jinhao Zhou, Xihong Lu,* and Minghao Yu*. Structure engineering of van der Waals layered transition metal-containing compounds for aqueous energy storage. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 2996-3020.

7.

Runyuan Cao, Yu Zhang, Yinan Du, Yueying Zeng, Minghao Yu,* Teng Zhai,* Hui Xia. Coupling electrode-redox electrolyte within carbon nanotube arrays for supercapacitors with suppressed self-discharge. Sustain. Mater. Techno. 2021, 28, e00284.

~2020

6.

Faxing Wang,† Jochi Tseng,† Zaichun Liu,† Panpan Zhang, Gang Wang, Guangbo Chen, Weixing Wu, Minghao Yu,* Yuping Wu, and Xinliang Feng*. A Stimulus-Responsive Zinc-Iodine Battery with Smart Overcharge Self-Protection Function. Adv. Mater. 2020, 32, e2000287.

5.

Panpan Zhang, Faxing Wang, Sheng Yang, Gang Wang, Minghao Yu,* and Xinliang Feng*. Flexible in-plane micro-supercapacitors: Progresses and challenges in fabrication and applications. Energy Stor. Mater. 2020, 28, 160-187.

4.

Haozhe Zhang, Jing Wang, Qiyu Liu, Wanyi He, Zhengzhe, Lai, Xinyue, Zhang, Minghao Yu,* Yexiang Tong, and Xihong Lu*. Extracting oxygen anions from ZnMn2O4: Robust cathode for flexible all-solid-state Zn-ion batteries. Energy Stor. Mater. 2019, 21, 154-161.

3.

Peng Yu, Yinxiang Zeng, Haozhe, Zhang, Minghao Yu*, Yexiang Tong, and Xihong Lu*. Flexible Zn-Ion Batteries: Recent Progresses and Challenges. Small 2019, 15, 1804760.

2.

Lin Zhu, Dezhou Zheng, Zifan Wang, Xusheng Zheng, Pingping Fang, Junfa Zhu, Minghao Yu,* Yexiang Tong, and Xihong Lu*. A Confinement Strategy for Stabilizing ZIF-Derived Bifunctional Catalysts as a Benchmark Cathode of Flexible All-Solid-State Zinc-Air Batteries. Adv. Mater. 2018, 30, 1805268.

1.

Yi Han, Zhengzhe Lai, Zifan Wang, Minghao Yu*, Yexiang Tong, and Xihong Lu*. Designing Carbon Based Supercapacitors with High Energy Density: A Summary of Recent Progress. Chem. Eur. J. 2018, 24, 7312-7329.

bottom of page